„ПРОЕККТИРАНЕ НА ГОТОВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИНОВАТИВНА ШЕЙНА ЗА СНЯГ, ИЗРАБОТЕНА ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ЗЕЛЕНИ МАТЕРИАЛИ“ № 2021/ 335129 ОТ 28.06.2022

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Design of a ready-for-production innovative snow sledge made from recyclable green materials

„проекктиране на готова за производство иновативна шейна за сняг, изработена от рециклируеми зелени материали“
№ 2021/ 335129 от 28.06.2022

Норвежки финансов механизъм 2014-2021
програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”
пОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
приоритетна ос „зелени индустрии“

ГОЛДЛАЙТ ЕООД 


ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА


Доставка на следните материали:
  • Полиестерен гел – количество 100 кг.
  • Ускорител с 1% кобалт: количество 40 кг.
  • Коремат: количество 10 м2
  • Емулсионен мат 450г/м2: количество 285.60 кг.
  • Емулсионен мат 300 г/м2: количество 249.20 кг.
  • Емулсионен мат 600г/ м2: количество 294.80 кг.
  • Стъклотъкан 300г/м2: количество 342,70 кг.  


Прогнозна стойност: 9,800 (девет хиляди и осемстотин) лв., без ДДС
Срок за изпълнение на доставката: 1 (един) месеца от датата на подаване на офертата.

За контакт: Лиляна Чалъкова, [email protected]

Краен срок за подаване на ценови предложения:  30.03.2023 г.
Начин на подаване на оферти: по електронна поща, на адрес: [email protected]


ДАТА: 24.03.2023 г.                                                Лиляна Чалъкова    
                                                                                   Управител
                                                                                   Голдлайт ЕООД