ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Design of a ready-for-production innovative snow sledge made from recyclable green materials

„проекктиране на готова за производство иновативна шейна за сняг, изработена от рециклируеми зелени материали“
№ 2021/ 335129 от 28.06.2022

Норвежки финансов механизъм 2014-2021
програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”
пОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
приоритетна ос „зелени индустрии“

ГОЛДЛАЙТ ЕООД 

ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

I. Доставка на екологична епоксидна смола, със следните параметри:
 • Да може да се използва в процеси на пренос на смола като инжектиране или инфузия.
 • Да има много нисък вискозитет при стайна температура.
 • Различни втвърдители да позволяват производството на малки до много големи детайли.
 • Втвърдената система да дава температурна устойчивост до 100°C.
 • Да е произведена с минимум 38% въглерод от растителен произход.
 • Съдържанието на въглерод на биологична основа да бъде сертифицирано от независима лаборатория.
Да може да се използва със следното оборудване:
 • L-RTM система
 • Система за впръскване на смола Apollo
 • Съотношение на компресия 8:1
 • Макс. дебит на смола 2,4 GPM (9 l/min)
 • Входящо налягане на въздуха 5-8 bar
 • Консумация на входящ въздух мин. 300 л/мин при 7 бара.

Количество: 200 (двеста) кг.

II. Втвърдител
 • Вискозитет ((+ 20 % mPa.s) - @15 °C – 27; @20 °C – 20; @25 °C – 16м @30 °C – 13м @40 °C – 9
 • Плътност  (Pycnometer (+0.010) @ 20 °C) – 0.935
 • Съотношение на смесване на тегло – 100/ 31
 • Съотношение на сместване на обем – 100/ 39
Количество: 15.60 (петнадесет кг. и 600 грама) кг.

Прогнозна стойност: 8,100 (осем хиляди и сто) лв., без ДДС
Срок за изпълнение на доставката: 2 (два) месеца от датата на подаване на офертата

За контакт: Лиляна Чалъкова, [email protected]

Краен срок за подаване на ценови предложения:  01.11.2022 г.
Начин на подаване на оферти: по електронна поща, на адрес: [email protected]


ДАТА: 25.10.2022 г.                                                Лиляна Чалъкова    
                                                                                   Управител
                                                                                   Голдлайт ЕООД