ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ
ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
“Design of a ready-for-production innovative snow sledge made from recyclable green materials”


„проекктиране на готова за производство иновативна шейна за сняг, изработена от рециклируеми зелени материали“
№ 2021/ 335129 от 28.06.2022

Норвежки финансов механизъм 2014-2021
програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”
ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
приоритетна ос „зелени индустрии“

ГОЛДЛАЙТ ЕООД 

ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

За доставка на следните материали:
Материал мярка количество
Гелкоат матричен GT черен HF кг 40
Смола – съдържание на стирен до 43%, със средна реактивност и вискозитет (вискозитет при 25 °C 2 rpm > 2000 mPa s; вискозитет при 25 °C 20 rpm, < 800 mPa s), време на втърдяване при 25 °C  до 23 минути; твърдост – 45, якост на огъване 150 МРа, издръжливост на опън - 85 МРа, удължаване при скъсване 5[ZK1] %. кг 100
Прахов мат кг 50
Смола с пълнител за матрици кг 150
Мат емулсионен тип E6CRMC300-1250-E20 кг 36
Мат емулсионен тип E6CRMC450-1250-E20 кг 45
Мат емулсионен тип EMC 600g/m2 125cm кг 45
Стъклотъкан биаксиална EBX 800g/m2 127cm +/-45 кг 82.8
Втвърдител   кг 30
Полираща паста CL-50 Бр. 2
Полираща паста CL-100 Бр. 2
Фиксатори 5100 Бр. 10
Уплътнение за канал смола RD-20-0016 м 40
Уплътнение вътрешно 10x5 RD-20-0009 м 40
Силиконово уплътнение CO-RD421-001 м 40
Уплътнение RD-20-0017 м 40
Силиконово уплътнение 20x19 RD-20-0012 м 40
Казанче за излишна смола   Бр. 4
Вакуум регулатор с вакуумметър   Бр. 2
Стирол кг 60
Т конектор 10mm Бр. 10
Маркуч РЕ 10/12mm м 40
I конектор 10mm Бр. 10
Клапан 10мм Бр. 10
L конектор 10 мм Бр. 10
Конектор 10 мм XA-0312 Бр. 20
Очистител кг 7.6
Запълнител  л 7.5
Отделител л 7.5
Полираща гъба Бр. 2
Восъчен лист 3 mm RD-40-0030 600mmx300mm Бр. 30
Восъчен лист 4 mm RD-40-0040 600mmx300mm Бр. 30
Матричен черен гелкоат кг 60
Съединение/муфа за  RTM 16LF / U10-1413 Бр. 20
Вакуумно приспособление за фланец XM-0304 Бр. 1
Канал за казанче за смола 20 mm XA-0014 Бр. 1
Клещи  Бр. 4
Восъчен лист 1 mm RD-40-0010 600mmx300mm Бр. 20
Маркуч 8/10 м 3

Прогнозна стойност: 17,200 (седемнадесет хиляди и двеста) лв., без ДДС
Срок за изпълнение на доставката: 2 (два) месеца от датата на подаване на офертата

За контакти: Лиляна Чалъкова, [email protected]
Краен срок за подаване на ценови предложения :  20.09.2022 г.
Начин на подаване на оферти: по електронна поща, на адрес: [email protected]


ДАТА: 12.09.2022 г.                                                Лиляна Чалъкова    
                                                                              Управител
                                                                              Голдлайт ЕООД